พระเจ้าผู้ทรงพระคุณ

4 กรกฎาคม 2021

พระยาห์เวห์ทรงพระเมตตา
และทรงพระคุณ
ทรงโกรธช้า
และเต็มด้วยพระกรุณาคุณ
ถอดความจาก สดุดี 103:8

พระบิดาของเรา

27 มิถุนายน 2021

แต่ทุกคนที่รับและเชื่อในพระนามของ
พระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็น
ลูกของพระเจ้า เป็นลูกที่ไม่ได้เกิดจาก
สายเลือดหรือความตั้งใจของเนื้อหนัง
หรือความตั้งใจของมนุษย์ แต่จาก
พระดำริของพระเจ้า
ถอดความจาก ยอห์น 1:12-13

พระบิดาของเราทั้งหลาย

26 มิถุนายน 2021

จงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า
“พระบิดาของเราทั้งหลาย
ผู้สถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์
เป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์ “
ถอดความจากมัทธิว 6:9

พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

20 มิถุนายน 2021

ดูนกในอากาศสิ พวกมันไม่ได้หว่าน ไม่ได้เกี่ยว
ไม่ได้เก็บเข้ายุ้งฉาง แต่กระนั้น พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์
ของเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูมัน เจ้าเองไม่มีค่ายิ่งกว่านกหรือ?
ถอดความจาก มัทธิว 6:26

พระเจ้าพระบิดา

6 มิถุนายน 2021

แต่สำหรับเรานั้น มีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา
และสรรพสิ่งล้วนมาจากพระองค์ 
เราจึงมีชีวิตเพื่อพระองค์ และ 
เรามีพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์
สรรพสิ่งเป็นมาโดยผ่านพระองค์
เราจึงมีชีวิตโดยผ่านพระองค์
ถอดความจาก 1 โครินธ์ 8:6

พระเจ้าพระบิดา

5 มิถุนายน 2021

ของประทานที่ดีและเพียบพร้อมนั้นมาจากเบื้องบน
ลงมาจากพระบิดาแห่งความสว่าง
ซึ่งในพระองค์
ไม่มีการเปลี่ยนแปร หรือเงามืดของการเปลี่ยนแปลง
ถอดความจาก ยากอบ 1:16-17

พระบิดานิรันดร์

30 พฤษภาคม 2021

ด้วยเหตุนี้ ข้า(เปาโล)จึงคุกเข่าลงต่อพระบิดา
ซึ่งได้โปรดให้ทุกครอบครัว
ในสวรรค์ และแผ่นดิน
ได้รับชื่อของตน
ถอดความจาก เอเฟซัส 3:14-15

พระเจ้าคือพระบิดา

29 พฤษภาคม 2021

นี่คือบันทึกเรื่องราวเชื้อสายของอาดัม
เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ทรงสร้าง
เขาตามพระฉายาของพระองค์
พระองค์ทรงสร้างพวกเขาทั้งผู้ชายและผู้หญิง
ทรงอวยพรเขาและทรงเรียกเขาว่า“มนุษย์”
ถอดความจาก ปฐมกาล 5:1-2

พระเจ้าทรงทำได้ทุกสิ่ง

23 พฤษภาคม 2021

ภาพจากwallpaperaccess.com:NASA Rocket wallpapers

เจ้าไม่เคยรู้หรือ? เจ้าไม่เคยได้ยินหรือ?
พระเจ้าองค์นิรันดร์ พระยาห์เวห์ทรงเป็น
ผู้สร้างสรรพสิ่งจนสุดปลายแผ่นดินโลก
พระองค์ไม่ทรงอ่อนแรงหรือเหนื่อยล้า
ความหยั่งรู้ของพระองค์ไม่มีขีดจำกัด
ถอดความจาก อิสยาห์ 40:28

พระเจ้าทรงทำได้ทุกอย่าง

22 พฤษภาคม 2021

ผู้ที่อาศัยในโลกนั้น นับเหมือนศูนยภาพ
และพระเจ้าทรงทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์
ทั้งต่อผู้มีชีวิตในฟ้าสวรรค์ และต่อผู้ที่อาศัยในโลก
ไม่มีใครจะหยุดพระหัตถ์ของพระองค์
หรือกล่าวกับพระองค์ว่า
“พระองค์ทรงทำอะไรกัน?”
ถอดความจาก ดาเนียล 4:35

พระราชกิจอันน่าคร้ามกลัว

16 พฤษภาคม 2021

มาเถิด และดูพระราชกิจของพระเจ้า
สิ่งที่ทรงทำแก่หมู่มนุษย์น่าคร้ามกลัวยิ่งนัก
พระองค์ทรงเปลี่ยนท้องทะเลให้กลายเป็นดินแห้ง 
พวกเขาเดินเท้าผ่านทางน้ำไป
เราได้ยินดีในพระองค์ ณ ที่นั้น
ถอดความจาก สดุดี 66:5-6

พระลักษณะพระบุตร

15 พฤษภาคม 2021

พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลโดยพระบุตร
พระบุตรทรงเป็นรังสีบรรเจิดสะท้อนพระสิริของพระเจ้า
และทรงมีพระลักษณะเดียวกันทุกประการ
ทรงค้ำจุนสรรพสิ่งไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงอานุภาพของพระองค์
ถอดความจาก ฮีบรู 1:2b-3

พระเจ้าทรงฤทธิ์

8 พฤษภาคม 2021

ทั้งโลก จงเกรงกลัวพระยาห์เวห์ 
ผู้ที่อาศัยในโลกทั้งสิ้น 
จงยืนตะลึงเพราะพระองค์
เมื่อพระเจ้าตรัส โลกก็เกิดขึ้น
เมื่อพระองค์ทรงบัญชา โลกก็มั่นคง
ถอดความจาก สดุดี 33:8-9

พระเจ้าไม่ทรงรู้หรือ??

2 พฤษภาคม 2021

โอ พระยาห์เวห์ นานเท่าไร
คนชั่วจะโอ้อวดอีกนานเท่าไร พระเจ้าข้า?
พวกเขากล่าวว่า “พระยาห์เวห์
ไม่ทรงเห็น พระเจ้าของยาโคบ
ไม่เข้าพระทัย”
ถอดความจาก สดุดี 94:3,7

ทรงรู้ทุกเจตนา

1 พฤษภาคม 2021

เพราะพระเจ้าทรงสำรวจดูทุกดวงใจ
และพระองค์ทรงเข้าพระทัยเจตนา
ของทุกความคิด หากเจ้าแสวงหาพระองค์
เจ้าจะพบพระองค์
แต่หากเจ้าละทิ้งพระองค์ 
พระองค์จะทรงปฏิเสธเจ้าตลอดไป
ถอดความจาก 1 พงศาวดาร 28:9